Leanabh an àigh (Bunessan)

Lyrics

Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;
Thàinig do’n fhàsach, dh’fhuiling ’n ar n-àite
Son’ iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!

Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn
An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
’S geàrr gus am falbh iad, ’s fasaidh iad anfhann,
An àilleachd ’s an dealbh a’ searg san ùir.

Cha b’ionann ’s an t-Uan thàinig gur fuasgladh
Iriosal, stuama ghluais e’n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh’éirich e suas le buaidh o ùir.

Leanabh an àigh, mar dh’aithris na fàidhean;
’S na h-àinglean àrd’, b’e miann an sùl;
’S E ’s airidh air gràdh ’s air urram thoirt dhà
Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

An English translation can be found here: Child in a manger

Recordings

The music used in this recording belongs in the Public Domain, but the Performance rights ℗ belong to Richard M S Irwin. You may click the Download Button to obtain the MP3 recording for use in Worship (including online services) or for personal use only. The track may also be found on various online music systems, which can be used for downloads if they are listed in the section below. For other uses of the recording, please Contact Us.

Donation

If you use our hymns, please consider a donation to help keep this service free.   Click Here to Download

Details

  • Tune: Bunessan
  • Meter: 55 54 D
  • Style: Traditional Gaelic, Celtic, Scottish, Carol
  • Church Year: Christmas
  • Composer: Unknown
  • arranger: Richard Mark Stephen Irwin (b. 1955)
  • Lyricist: Ma­ry M. Mac­don­ald (1789-1872)
  • Music and Lyrics Copyright Public Domain
  • Performance Copyright ℗ 2016 Richard M S Irwin. Certain rights reserved

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *