Leanabh An Àigh

Leanabh An Àigh (Bunessan, Piano Ensemble, 4 Verses)

Leanabh An Àigh : Lyrics

Leanabh an àigh, an Leanabh aig Màiri
Rugadh san stàball, Rìgh nan Dùl;
Thàinig do’n fhàsach, dh’fhuiling ’n ar n-àite
Son’ iad an àireamh bhitheas dhà dlùth!

Ged a bhios leanabain aig rìghrean na talmhainn
An greadhnachas garbh is anabarr mùirn,
’S geàrr gus am falbh iad, ’s fasaidh iad anfhann,
An àilleachd ’s an dealbh a’ searg san ùir.

Cha b’ionann ’s an t-Uan thàinig gur fuasgladh
Iriosal, stuama ghluais e’n tùs;
E naomh gun truailleachd, Cruithfhear an t-sluaigh,
Dh’éirich e suas le buaidh o ùir.

Leanabh an àigh, mar dh’aithris na fàidhean;
’S na h-àinglean àrd’, b’e miann an sùl;
’S E ’s airidh air gràdh ’s air urram thoirt dhà
Sona an àireamh bhitheas dhà dlùth.

Meter: 55 54 D. Original lyricist Ma­ry M. Mac­don­ald (1789-1872). Public Domain

An English translation can be found here: Child in a manger

Leanabh An Àigh : Recording

 

Leanabh An Àigh : Free MP3 Download

The music used in this recording belongs in the Public Domain, but the Performance rights ℗ belong to Richard M S Irwin. You may click the Download Button to obtain the MP3 recording for use in Worship (including online services) or for personal use only. For other uses of the recording, please Contact Us.

If you use our free MP3 hymns, please consider a donation to help keep this service free.

To keep up to date with the latest recordings, add your email address to our newsletter list. Please also follow us on SoundCloudTwitter and and Facebook.

 

Click Here to Download

Please Right-Click and Save Link if needed

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *